Покана

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня да присъствате на  заседание на обществения съвет при СУ „Неофит Бозвели“, което ще се проведе в кабинет 205 на 24.10.2017 г. (вторник) от 17:30 часа при следния

  ДНЕВEН РЕД:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечен  отчет за изпълнение на бюджета на училището. Същият може да прочетете и на интернет страницата http://neofit-bozveli.bg/ main_bg/2217_biudjet.html.
 2. Избор на нов член на обществения съвет.
 3. Избор на униформено облекло за учениците.
 4. Разни.

Протокол


 Отчет за дейноста на обществения съвет учебна 2016/2017г.


 Покана

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня да присъствате на  заседание на обществения съвет при СУ „Неофит Бозвели“, което ще се проведе в кабинет 205 на 17.08.2017 г. (четвъртък) от 17:30 часа при следния

  ДНЕВEН РЕД:

 1. Обсъждане и приемане на шестмесечния отчет за изпълнение на бюджета на училището. Същият може да прочетете и на интернет страницата http://neofit-bozveli.bg/ main_bg/2217_biudjet.html.
 2. Съгласуване на избора на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017-2018 година.
 3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2017-2018 година.
 4. Съгласуване на програмата за превенция на ранното напускане на учениците от училище.

Протокол

 


 

Дневен ред:

1. Изразяване на становище по училищния план-прием за учебна 2017/2018 година;

2. Разни.

Протокол

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

            Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Общественият съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само един представител от паралелка.

 

ПОКАНА  

 

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ "Неофит Бозвели" – ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на СУ " Неофит Бозвели"– гр. Варна

 СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 12. 12. 2016 Г. ОТ 18:00 Ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД

 1. Определяне на  броят на представителите на родителите в Обществения съвет
 2. Избор на членове на Обществения съвет
 3. Избор на резервни членове на Обществения съвет           

 Протокол


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети