З А П О В Е Д № РД09-920/05.05.2020 г. на министъра на МОН за изменение на  Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., както следва:

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания
VII клас
Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

II.График на дейностите за организацията
Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 28 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.

Заявление за проверка на способности / Музика, Из. изкуство, ФВС/

График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:

Изпит Дата
Български език и литература 09.06.2020 г. - 09.00 ч.
Математика 11.06.2020 г. - 09.00 ч.
Чужд език по желание на ученика 17.06.2020 г. - 09.00 ч.

Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години

 

Модел на НВО за VII клас

 

Заповед № РД 09-2152/27.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2020-2021 година

 

Важни дати!

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 06 – 08 април 2020 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО 12 – 23 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 г

Издаване на свидетелството за завършено основно образование на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 03 юли 2020 г.

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места
по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
 
09.06.2020 г., 09:00 часа
11.06.2020 г., 09:00 часа
17.06.2020 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
 
22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24 - 25.06.2020 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.

Презентация НВО и прием 2017/2018