Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 


„Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“

  „Образование за утрешния ден“.

   учебна 2019/2020 година

   https://oud.mon.bg

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

3. Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата  на ИКТ.

4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики. 

5. Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

7. Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

учебна 2020/2021 година

Групи


учебна 2019/2020 година     https://podkrepazauspeh.mon.bg/


https://class.mon.bg/

Приобщаващо образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Форми на извънкласни дейност по интереси за учебна 2019/2020г. :

 1. Група „ Варна – моят град“
 2. Група „ Кореспонденски ИТ и работа в интернет“
 3. Група „ Варна –моят град“
 4. Клуб „Млад математик“
 5. Клуб „В света на информационните технологии“
 6. Група „ Дигитален свят“
 7. Група „Футбол“
 8. Група“ Бързи и сръчни“
 9. Група“ Волейбол“
 10. Клуб „Забавна математика"
 11. Клуб „Живот в чистота и здраве“
 12. Клуб“ Народни танци“
 13. Клуб „Компютърна мозайка“
 14. Клуб „Компютърна мозайка“
 15. Клуб „Компютърна мозайка"
 16. Клуб „ Езиков свят"

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

учебна 2018/2019 година

График


ПРОЕКТ "Твоят час" учебна 2017/2018година

http://tvoiatchas.mon.bg/

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г.
Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.
Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.
Анкетата е анонимна.
Вашето мнение е важно за нас!
Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите "Твоят час"
Благодарим ви за отделеното време!

ПРОЕКТ "Твоят час" учебна 2016/2017година

http://tvoiatchas.mon.bg/

Чети между редовете

-3 групи


Проект " На училище като у дома" учебна 2013/2014 година

 

Оборудвана стая за отдих

 


 

Проект ИКТ в училище учебна 2013/2014година - закупени 4 лаптопа и 20 бр. компютърни системи.

 

 

 


 

Проект " Успех" - Учебна 2012/2013 година

 

"Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - "УСПЕХ". Целта на проекта е: Осмисляне на свободното време на учениците. Извънкласните дейности са разпределени в 19 групи. Заниманията са разпределени в 68 часа, като 4 часа са представителни изяви.