2020-2021г.

ДАТИ ДЗИ

Български език и литература 01.06.2020

Втори държавен зрелостен изпит 03.06.2020

Инструктаж на квестора за ДЗИ майска 2020г.

Инструктаж на зрелостника за ДЗИ майска 2020г.

Важни дати:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
04.03.2020 г. –17.03.2020 г.
01.07.2020 г. –14.07.2020 г.

Сесия май - юни Дати за провеждане
Български език и литература 20 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 22 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2020 г. - 29 май 2020 г.
Сесия август - септември  
Български език и литература 27 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 28 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 31 август 2020 г. - 03 септември 2020 г.

Заповед №РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на 

1. Правила за информационната сигурност при организацията, провеждането и оценяване на ДЗИ

2. Образци на документи

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Матури, тестове, резултати


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018-2019 година:

сесия май-юни

сесия август-септември

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията от 01.07. до 12.07.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 22.08.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 23.08.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 23.08.2019 г.
Провеждане на изпита по Бългаски език и литература 28.08.2019 г.
Провеждане на втория изпит по желание 29.08.2019 г.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода от 30.08 - 04.09.2019 г.
Оценяване на изпитните работи от 29.08. до 07.09.2019 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2019 г.

Решение на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години

 

Дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите. В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на задължителния ДЗИ по български език и литература и на втория задължителен изпит по предмет по избор. Ако завършващите 12. клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети. Зрелостните изпити започват в 8.00 часа и са с продължителност четири астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа.В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:
– да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност
(лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане
до държавни зрелостни изпити;
– да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;
– да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони;
– да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят;
– да не напуска изпитната зала по-рано от един час след началото на държавния зрелостен изпит.
Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят. Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи.
Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.
Например – ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х буквата на друг отговор, който приема за верен. Например – за всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.
Писменият изпит съдържа:
– Задачи със свободен отговор – отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се написва верния отговор;
– Задача за създаване на текст.
Държавният зрелостен изпит по български език и литература:
– включва 41 задачи;
– 40 тестови задачи с максимален брой точки 70;
– 30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка;
– 10 задачи със свободен отговор. Задачите носят различен брой точки: 31. задача носи 4 точки, 32. задача носи 1 точка, 33. задача носи 2 точки, 34. задача носи 4 точки, 35. задача носи 4 точки, 36. задача носи 10 точки, 37. задача носи 5 точки, 38. задача носи 2 точки, 39. задача носи 2 точки, 40. задача носи 6 точки;
– задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30;
– общият максимален брой точки е 100.


Държавните зрелостни изпити сесия ще се проведат на модули. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.
В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване.
Разделянето на части по отделните предмети ще е както следва:

Предмет Модул 1 Модул 2 Модул 3
БЕЛ 60 60 120
Френски език 60 60 120
Немски език 60 60 120
Руски език 60 60 120
Испански език 60 60 120
Италиански език 60 60 120
История и цивилизация 60 60 120
Философски цикъл 60 60 120
Английски език 60 90 90
География и икономика 60 90 90
Математика 90 150 няма
Химия и опазване на околната среда 90 150 няма
Биология и здравно образование 90 150 няма
Физика и астрономия 90 150 няма