След седми клас

ПРИЕМ уч.2021/2022г.

1.  Профил – Софтуерни и хардуерни науки / дневна форма/  - 1 паралелка 26 ученика , срок на обучение 5 години ; РИЧЕ – АЕ

Начин на балообразуване 2 *БЕЛ+ 2*МАТ+ОцМ+ОцИТ ; Профилиращи премети Информатика и ИТ

2.  Професия 814010 "Помощник-възпитател" / дневна форма/  - 1 паралелка 26 ученика , срок на обучение 5 години ; РИЧЕ – АЕ

Начин на балообразуване 3*БЕЛ+ 1*МАТ+ОцГ+ОцИц;

 

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДПП

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас през учебната 2020-2021 г.

 


ПРИЕМ уч.2019/2020г.

 

1.  Профил – Софтуерни и хардуерни науки / дневна форма/  - 1 паралелка 26 ученика , срок на обучение 5 години ; РИЧЕ – АЕ

Начин на балообразуване 2 *БЕЛ+ 2*МАТ+ОцМ+ОцИТ ; Профилиращи премети Информатика и ИТ

2.  Професия 814010 "Помощник-възпитател" / дневна форма/  - 1 паралелка 26 ученика , срок на обучение 5 години ; РИЧЕ – АЕ

Начин на балообразуване 3*БЕЛ+ 1*МАТ+ОцГ+ОцИц;

Кл. ръководители VIII  клас – С. Тодоров, Г. Белдева

 

    График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019 - 2020 г. съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език
 
17.06.2019 г.
19.06.201 г.
21.06.2019 г.
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
 
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25 - 26.06.2019 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.

 


НОВО! Прием след VII клас

 

1/профил"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език.-  Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +математика + информационни технологии.

 

2/профил " Природни науки" с немски език Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +биология и зо + информационни технологии.

 

        График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2018 - 2019 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

(НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование )

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
на училищната комисия по прием на ученици
след завършено основно образование ( VII - ми кл.) съгласно утвърден график 

9:00 – 17:30ч.

Нормативни документи:

 

2. Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

3. Информация за проверка на способностите


Прием след VII клас 2017/2018

1/профил " Природни науки" с английски език - Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +биология и зо +английски език - свободни места след 3 етап : 4