Първи клас 

 

Училищен план – прием. в първи клас за 2021 – 2022 г:

 

Брой паралеки Брой ученици ИУЧ
3 66 Англ. език; Математика; Информационни технологии
1 22 Англ. език и Хореография

 

Броя ученици се определя съгласно максималния
норматив за броя на децата в групите от приложение № 7 към чл.59 и чл. 61, ал.4, т.1
от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищно образование.
 Паралелките са  с целодневна организация на учебния ден.
Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в първи клас,
са качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg  в рубриката „Прием в
първи клас в общинските училища“, https://school.is-vn.bg/

график

райони

наредби

 


ПРИЕМ учебна 2019/2020год.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

СУ "Неофит Бозвели" - първи клас
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Регистрационен номер Случаен номер Точки от предимства Зона
1
1281 1703 180 1
2
1760 2449 180 1
3
1708 763 150 1
4
2786 1118 150 1
5
2067 1800 150 1
6
1078 2305 150 1
7
411 2437 150 1
8
682 2520 150 1
9
525 702 80 1
10
1774 2589 80 1
11
1583 224 50 1
12
925 383 50 1
13
228 784 50 1
14
76 899 50 1
15
980 955 50 1
16
824 977 50 1
17
374 995 50 1
18
435 1465 50 1
19
1274 1725 50 1
20
1234 1751 50 1
21
1205 1760 50 1
22
1698 1898 50 1
23
948 2092 50 1
24
25
1666 2145 50 1
26
668 2156 50 1
27
1589 2188 50 1
28
1949 2303 50 1
29
1118 2338 50 1
30
1304 2689 50 1
31
2137 2747 50 1
32
456 1520 49 1
33
28 2646 49 1
34
207 2643 48 1
35
2025 1958 150 2
36
82 1477 50 2
37
2716 2383 50 2
38
677 1592 150 3
39
1985 2668 150 3
40
604 2136 50 3
41
1066 2065 48 3
42
1813 2284 48 3
43
2090 205 150 4
44
1591 208 150 4
45
1489 753 150 4
46
1514 990 150 4
47
2081 1016 150 4
48
1441 1475 150 4
49
721 2333 150 4
50
519 2381 150 4
51
1911 2637 150 4
52
881 1712 149 4
53
1896 2053 140 4
54
2198 1674 110 4
55
1502 97 50 4
56
247 178 50 4
57
823 789 50 4
58
1872 858 50 4
59
1092 956 50 4
60
2421 1330 50 4
61
618 1421 50 4
62
1308 1479 50 4
63
863 1587 50 4
64
1209 1614 50 4
65
2058 2645 50 4
66
1946 1066 49 4
67
585 2472 49 4

 

I клас

I клас ЦОУД

бр. паралелки

бр. уч.

бр. ученици

4

88

88

 

Кл. ръководители I  клас – Г. Александрова, Н. Хаджийска, Г. Ганчева, Б. Халил

Електронна система за приемhttps://school.is-vn.bg

График дейности

Заповед на директора

Правила за прием

НАРЕДБА No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 


 

За да използвате услугите на сайта за прием и електронната система за кандидатстване, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Сайта и Електронната Система. За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на Сайта.

С действията си Вие изразявате свободната си воля да предоставите своите личните данни: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща, също така и имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници на моето дете/деца да бъдат събрани и обработени за целите на електронната система за прием в Общината.

Общината се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта и Електронната Система. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Общината да ползва тази информация, както е описано тук: Общината събира лични данни единствено за цел предоставяне на електронната услуга за записване и класиране на дете/деца в детските и учебни заведения. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която Общината може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, кандидатстващи за детски и учебни заведения. Информацията включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

  • - Общината няма да предоставя събраните лични данни на трети страни, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Общината чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе всички необходими мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • - Данните се съхраняват на технически средства и достъпът до тях се извършва само от оторизирани и оправомощени за това служебни лица.
  • - Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. 
  • - Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.
  • - Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
Електронна система за приемhttps://school.is-vn.bg

Учебна 2018/2019 година

1.Брой на паралелките в: 

 1.1. I клас- 4 (четири)

2.Брой на местата в паралелките:

                       2.1. I клас- 22 (двадесет и две)

 

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година

1 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

25 май 2018 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

31 май 2018 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

05 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.

4

Начална дата – записване

06 юни 2018 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

08 юни 2018 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

2 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

11 юни 2018 г.

Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:30 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата

12 юни 2018 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на системата

14 юни 2018 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

15 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата за записване

18 юни 2018 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

19 юни 2018 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

3 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

20 юни 2018 г.

Обявяване на свободните места за трето класиране до 17:30 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата

21 юни 2018 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на системата

21 юни 2018 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

25 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата – записване

26 юни 2018 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата – записване

27 юни 2018 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

ВАЖНО - ПРИЕМ I клас

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, обнародвани в бр.77 от 26.09.2017 година,  е изготвен проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Системата и районите са публикувани на електронната страница на Общински съвет – Варна (www.varnacouncil.bg) за обществено обсъждане. Влизат в сила след приемането им с решение на Общински съвет – Варна от учебната 2018-2019 година и са валидни и със задължителен характер за всички общински училища. Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерийблизостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

- първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години;

- втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по-малко от 3 (три) години;

- трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година;

- четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището.

Електронната система за прием в първи клас е свързана с локалната база данни „Население“ на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според  адреса на детето, който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето.

  Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено училище, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:

*  дете с трайни увреждания над 50 %

*  дете на двама починали родители

*  други деца от семейството, обучаващи се в училището

*  деца, завършили подготвителна група в училището

* поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища

  Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират на случаен принцип.

               Приемът стартира през месец май и се осъществява съобразно График на дейностите.  Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10  училища, подредени по ред на желанието. Електронната платформа за прием в първи клас (https://school.is-vn.bg/index) е публикувана и на електронната страница на Община Варна (varna.bg) в рубриката „Прием в първи клас“.

За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, всяко училище осигурява на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации.

Моля, запознайте се с проекта на СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

 Район на обхват на СУ "Неофит Бозвели"

 

1. Правила за постъпване в първи клас 2018/2019г.  


2. Заявление за първи клас.