Подготвителна група

Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в ПГ, са
качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg в рубриката „Прием в
детски заведения“, https://dg.is-vn.bg/

график

Прием 2021/2022г.

ПГ- 5г. ЦОУД

ПГ- 6г. ЦОУД

бр. групи

бр. деца

бр. групи

бр. деца

2

37

1

25

 

 


Прием 2019/2020г.

ПГ- 5г. ЦОУД

ПГ- 6г. ЦОУД

бр. групи

бр. деца

бр. групи

бр. деца

2

30

1

15

 

Правила прием ПГ

Електронно заявление прием 5 г. учебна 2019/2020г

Електронно заявление прием 6 г. учебна 2019/2020г

 

 

 


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПГ -5г. и ПГ-6г ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

Учебна 2018/2019 година

За да използвате услугите на сайта за прием и електронната система за кандидатстване, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Сайта и Електронната Система. За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на Сайта.

С действията си Вие изразявате свободната си воля да предоставите своите личните данни:  имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща, също така и имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници на моето дете/деца да бъдат събрани и обработени за целите на електронната система за прием в училището.

Училището се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта и Електронната Система. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате училището да ползва тази информация, както е описано тук: Училището събира лични данни единствено за цел предоставяне на електронната услуга за записване и класиране на дете/деца в детските и учебни заведения. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която училището може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, кандидатстващи за детски и учебни заведения. Информацията включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници:  имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

  • - Училището няма да предоставя събраните лични данни на трети страни, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Училището чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе всички необходими мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • - Данните се съхраняват на технически средства и достъпът до тях се извършва само от оторизирани и оправомощени за това служебни лица.
  • - Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. 
  • - Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.
  • - Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

 

Електронно заявление прием 5 г. учебна 2018/2019г

Електронно заявление прием 6 г. учебна 2018/2019г

 

1.Брой на групите в ПГ в:

1.1. 5 г -2 (две)

2.Брой на местата в групите :

2.1. ПГ-5г. - 15 (петнадесет)

3.Брой групите в останалите ПГ и свободните места в тях:

 

Група

Брой групи

Брой на местата в групите

Промяна на броя на

групите

Свободни места за ученици в тях

6г.

2

20

20

15

 

ЕЛЕКТРОНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗАПОЧВА от 10.04.2018-08.06.2018г. чрез електронен формуляр /заявление/

Забележка – При невъзможност за подаване на електронно заявление можете да се обърнете към училището;

 

 

 

1. Правила за постъпване в подготвителна група 2018/2019г.
 
Район На обхват на СУ "Неофит Бозвели"

2. Заявление за подготвителна група.