Подготвителна група

 

 

Прием на класирани ученици в ПГ

на СУ „ Неофит Бозвели“ , гр. Варна

 Уважаеми родители,
     Записването на ученици в ПГ – трета и четвърта възрастова група, класирани, чрез електронен прием за учебната 2023/2024 година, ще се извършва съгласно график на дейностите за прием в ПГ в общинските училища на територията на община Варна, както следва:

I класиране:

 • от 01.06.2023 г. до 06.06.2023 г., стая № 205, от 09.00 часа до 16.30 часа.

II класиране:

 •  15.06.2023 г., стая № 205, от 9.00 часа до 16.30 часа.

 •  16.06.2023 г., фоайе на училището, от 9.00 часа до 16.30 часа.

 •  19.06.2023 г., стая № 205, от 9.00 часа до 16.30 часа.

III класиране:

 • 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г., стая № 205, от 9.00 часа до 16.30 часа.

     На 30.06.2023 г.,  децата, които след III класиране не са записани в подготвителна група, се записват на място в училище, при наличие на свободни места.


Необходими документи при записване:

 • Kопие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване;

 • Лична карта на родителя/настойника – за справка;

 • Документи, удостоверяващи обстоятелства, декларирани в заявлението при Електронния прием в подготвителни групи, съгласно  Правила за прием на ученици в подготвителни групи на територията на Община Варна;

    При непредставени документи, удостоверяващи обстоятелствата, декларирани в електронното заявлението, детето отпада от класирането и участва в следващите класирания.

Очакваме Ви!

 

 

 

 

 

 

 

 

През учебната 2023/2024 година в

СУ „Неофит Бозвели“ ще се обучават деца в:

 

Трета възрастова група – ПГ (5 - 6 годишни) - целодневна организация

Четвърта възрастова група – ПГ (6 - 7 годишни) - целодневна организация

Четвърта възрастова група - ПГ (6 - 7 годишни) - полудневна организация

Предучилищното образование ще се осъществява при осигурена среда за учене, чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето.

 

     Съгласно разпоредбите на чл.28 от Наредба 5 за Предучилищното образование, придобиването на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователните направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура. 

 

Уважаеми родители,

Ако Вашето дете подлежи на задължително предучилищно образование,

то при нас го очакват:

 

 

 • Опитни учители и специалисти;
 • Подготовка за училище;
 • Занимания в приветливи и уютни стаи;
 • Малки групи с много приятели;
 • Училищен психолог, логопед и ресурсен учител;
 • Физкултурен салон;
 • Детска площадка за игри и отдих;
 • Училищен плод, мляко и здравословен обяд;
 • Медицинско обслужване;

 

 

 

Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в ПГ, са
качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg в рубриката „Прием в
детски заведения“, https://dg.uslugi.io/pg/entry?reception=pg