Прием

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

 

I.

1.Брой на групите в ПГ  в: 

 1.1. 5 г -2 (две)

 2.Брой на местата в групите :

                       2.1. ПГ-5г.  - 37 (тридесет и седем)

3.Брой групите в останалите ПГ и свободните места в тях:

Група

Брой групи

Брой на местата в групите

Промяна на броя на

групите

Свободни места за ученици в тях

6г.

1

20

2

25

II.

1.Брой на паралелките в: 

 1.1. I клас- 4 (четири) - 88 ученика

 1.2. V клас- 3 (три)-  78 ученика

2.Брой на местата в паралелките:

                       2.1. I клас- 22 (двадесет и четири)

 2.2. V клас- 26 (двадесет и шест)

3.Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

Клас

Брой паралелки

Брой на местата в паралелките

Промяна на броя на паралелките

Свободни места за ученици в тях

ІІ клас

4

22

-

13

ІІІ клас

3

22

-

0

ІV клас

2

22

-

10

VІ клас

2

26

-

10

VІІ клас

2

26

-

14

4.Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1. I -  всички паралелки, -4 групи -88 ученици

4.2. II - всички паралелки- 2 групи - 50 ученици

4.3. III – 2 групи - 50 ученици;

4.4. ІV - 1 група- 25 ученици

4.5. V-VII - 1 група- 25 ученици

 


 

За да използвате услугите на сайта за прием и електронната система за кандидатстване, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Сайта и Електронната Система. За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на Сайта.

С действията си Вие изразявате свободната си воля да предоставите своите личните данни: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща, също така и имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници на моето дете/деца да бъдат събрани и обработени за целите на електронната система за прием в Общината.

Общината се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта и Електронната Система. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Общината да ползва тази информация, както е описано тук: Общината събира лични данни единствено за цел предоставяне на електронната услуга за записване и класиране на дете/деца в детските и учебни заведения. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която Общината може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, кандидатстващи за детски и учебни заведения. Информацията включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

  • - Общината няма да предоставя събраните лични данни на трети страни, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Общината чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе всички необходими мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • - Данните се съхраняват на технически средства и достъпът до тях се извършва само от оторизирани и оправомощени за това служебни лица.
  • - Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. 
  • - Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.
  • - Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г.

 

I.

1.Брой на групите в ПГ  в: 

 1.1. 5 г -2 (две)

 2.Брой на местата в групите :

                       2.1. ПГ-5г.  - 15 (петнадесет)

3.Брой групите в останалите ПГ и свободните места в тях:

Група

Брой групи

Брой на местата в групите

Промяна на броя на

групите

Свободни места за ученици в тях

6г.

1

15

1

15

II.

1.Брой на паралелките в: 

 1.1. I клас- 4 (четири)

 1.2. V клас- 3 (три)

2.Брой на местата в паралелките:

                       2.1. I клас- 22 (двадесет и четири)

 2.2. V клас- 26 (двадесет и шест)

3.Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

Клас

Брой паралелки

Брой на местата в паралелките

Промяна на броя на паралелките

Свободни места за ученици в тях

ІІ клас

3

22

22

6

ІІІ клас

2

22

22

4

ІV клас

3

22

22

1

VІ клас

2

26

26

9

VІІ клас

2

26

26

9

4.Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1. I -  всички паралелки, 88 ученици

4.2. II - всички паралелки- 66 ученици

4.3. III – IIIа,б- 24 ученици;

4.4. ІV - всички паралелки- 66 ученици

4.5. V - 25 ученици, сборна с  V клас, при изразено желание от страна на родителите

4.6. VI - 18 ученици, сборна с VI и  VII клас, при изразено желание от страна на родителите

4.7. VII – 7 ученици, сборна с VI и VI клас, при изразено желание от страна на родителите