Документи

Правилник за вътрешния ред 2021-2022 година             

Правилник за дейността 2021-2022 година

Насоки и правила за организация и провеждане на образователния процес и за работа през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Форми на обучение 2020-2021г.

Училищен учебен план 1-11клас 2020-2021г.

Училищен учебен план 12 клас 2020-2021г.

Система от символи за оценка на ученици I-III клас 2020-2021г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2020-2021 година

Видове групи за разкриване на занимания по интереси 2020-2021г.

Етичен кодекс на училищната общност 2020 -2021г.

Програмна система в предучилищните групи 2016-2020г.

Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2020-2021г.

Програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение 2019-2020г.

Годишен план за дейността

Годишен план квалификационна дейност

Годишен план на дейността на психолога

Годишен план на дейността на педагогическия съветник

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2020-2021г

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз 2020-2021г

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадането от образователната система 2020-2021г.

План за дейността на училищния координационен съвет за справяне с насилието 2020-2021г.

План за дейността на училищнaта комисия за действие при случаи на насилие, кризистни ситуации и работа с деца жертви от насилие 2020-2021г.

Процедура за действие при идентификация на дете в риск 2020-2021г.

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците 2020-2021г.

Стратегия за превенция на агресивното поведение сред децата и учениците 2020-2021г.

План на УКПАПУ 2020-2021г.

План програма за взаимодействието между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗПУО

Спортен календар 2020-2021г.

Видове спорт, продължителност и учебно съдържание за организиране и провеждане учебен час по спортни дейности 2020-2021г.

План за работа на ученическия съвет при СУ " Неофит Бозвели" 2020-2021г.