Стипендии за втори срок 2019/2020г

Срок за подаване на документи 21-28.02.2020г!

Заповед правила и образци

Заповед кандидатстване за стипендии втори срок

 


На вниманието на учениците VIII- XII клас: Стипендии учебна 2019/2020г!

На вниманието на всички подали документ:   може да се запознаете с протол с решения в с. 204


Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование - първи срок на учебната 2019/2020г.

1. Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в канцеларията на училището, в срок до 25.10.2019 г.

2. Заявления-декларация се получават от кабинет 204

3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

-        Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

-        Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл.206, ал.3 от ЗПУO, за срока на санкцията.

Видове стипендии:

1.За постигнати образователни резултати на ученици с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00 - 60лв. _ заявление

2.За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането наученици с успех от 4.50 до 5.49 за преходна година/учебен срок и с доход на член от семейството до 560,00лв.- 50лв._ заявление

3.За ученици без родители или с един родител- 50лв._ заявление

4.За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 50лв._заявление

5.За ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година с успех не по-малко 3.50за учебната 2018/2019 г., получават стипендии от 15.09.2019г. до 31.01.2020 -50лв._заявление

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Комисия

заявление обр.1

заявление обр.2