Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация


Индикативен списък на услуги, представяни от организации, представящи обществени услуги

 

Заповед № РД 06-110/25.01.2019 г. за организации, предоставящи обществени услуги  в системата на предучилищното и училищното образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование     / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на диплома за средно образование  / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи / Предоставя се от СУ " Неофит Бозвели" гр. Варна/

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

ЗАЯВЛЕНИЯ_БЛАНКИ ОБРАЗЦИ

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Заявление до Директора за отсъствие до 7 дни

Заявление до Класния ръководител за отсъствие до 3 дни

Заявление до Класния ръководител за отсъствие по семейни причини

Заявление за отсъствие на ученик поради състезание

Заявление към медицинска бележка

Заявление_удостоверение за завършен калс

Заявление дубликат

Академична справка по класове с оценки и часове

Декларация от родител при обучението на ученик в електронна среда от разстояние

Заявление от родител за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние

Уведомление до Директор за отсъствие на ученик в ПГ

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАБОТА

Заявление за работа

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен доход