ЗАПОВЕД

№РД-09-738/ 01.12.2022 год.

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, Заповед № РД09-4059 / 30. 08. 2022 г. на Министъра на образованието и науката и в изпълнение на т. 16 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на национални състезания в общинските, в частните училища и чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със заповед № РД 09-2784 / 29. 10. 2019 г. на Министъра на образованието и науката

РАЗПОРЕЖДАМ:

 1. Утвърждавам график за провеждане на общинския кръг на олимпиадите за учебната 2022 / 2023 година СУ “Неофит Бозвели” както следва:

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състезателни групи

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

21.01.2023 г.

Начало 13:30 часа

Български език и литература

V, VI, VII, VIII-X, XI и XII

6

27.01.2023 г.

Начало 14:00 часа

Английски език

VIII, IX, X, XI и XII

5

09.01.2023 г.

Начало 14:00 часа

Немски език

VIII, IX, X, XI и XII

5

16.12.2022 г.

Начало 14:00 часа

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII

8

14.12.2022 г.

Начало 14:00 часа

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII

9

10.12.2022 г.

Начало 9:00 часа

Информатика

IV-V, VI, VII-VIII, IX-X, XI -XII

5

06.01.2023 г.

Начало 14:00 часа

Информационни технологии

V-VII, VIII- X, XI-XII

3

15.12.2022 г.

Начало 14:00 часа

Философия

VIII- X и XI-XII

2

19.12.2022 г.

Начало 14:00 часа

История и цивилизация

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII

8

13.01.2023 г.

Начало 14:00 часа

География и икономика

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-XII

7

16.01.2023 г.

Начало 14:00 часа

Гражданско образование

I - IV, V - VII, VIII- X и XI - XII

4

10.02.2023 г.

Начало 14:00 часа

Физика

VII, VIII, IX, X, XI и XII

6

21.12.2022 г.

Начало 14:00 часа

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и XI-XII

5

20.01.2023 г.

Начало 14:00 часа

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X и XI-XII

5

   1.  г.

Начало 14:00 часа

 1. Училищни комисии за организиране, провеждане и оценяване на писмените работи на учениците както следва:

 1. Училищната комисия за организиране, провеждане и оценяване на всяка от олимпиадите изпълнява следните задължения:
 1.  Съставя темите и задачите, критериите и правилата за оценяване на знанията и уменията на учениците, съгласно регламента на олимпиадата, в срок от 7 работни дни преди състезателния ден;
 2. В срок от 7 работни дни преди състезателния ден представя на Директора справка относно прогнозния брой ученици, заявили желание за участие в общинския кръг на олимпиадата.
 3. Оценява писмените работи на учениците и определя учениците за участие в областния кръг, ако в регламента не е записано друго.
 4. В срок от 7 работни дни от състезателния ден изготвя:
 • Протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • Протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати.
 1. Организира подаването на декларации за информираност и съгласие (по образец) от учениците или съответно родителите на учениците под 16 годишна възраст, най – късно в деня на провеждане на съответната олимпиада.
 1. Резултатите на учениците от общинския кръг нa всяка олимпиада се публикуват на сайта на училището, съобразно подадените декларации за информираност и съгласие и стоят до датата на провеждане на областния кръг, след което се заличават.

Отговорни лица – заместник-директорите по учебна и учебно-производствена дейност.

 1. За провеждането на всяка олимпиада ще бъде издавана отделна заповед, регламентираща организацията ѝ.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателите и членовете на комисиите, както и на всички заинтересовани лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.         

                                                                                                                                            

ДИРЕКТОР НА

СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“

ИВЕЛИНА ПЕТКОВА

 


 

Уважаеми родители, датите за годишните ни състезания по Английски език вече са определени!

Вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език / Кеймбридж Асоциация /– 11.02.2023 г.- Цената е 16 лв. за участник.

Национален кръг на състезанието на Кеймбридж училищата в България – 11.03.2023г., място на провеждане-  Казанлък;

Международен кръг и Global Winner Event от 22.09 до 24.09.2023 г., място на провеждане-  Солун, Гърция.

Традиционното ни явяване на езиковия форум "Аз общувам с Европа "е на 23.03.2023 г., като таксата ни там е 7 лв. за участник!

Нека пожелаем успех на прекрасните ни деца!

 


 

Мaтематика без граници


Олимпиади и национални състезания