ПРОЕКТ "Твоят час" учебна 2017/2018година

http://tvoiatchas.mon.bg/

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г.
Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.
Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.
Анкетата е анонимна.
Вашето мнение е важно за нас!
Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите "Твоят час"
Благодарим ви за отделеното време!

ПРОЕКТ "Твоят час" учебна 2016/2017година

http://tvoiatchas.mon.bg/

Чети между редовете

-3 групи


Проект " На училище като у дома" учебна 2013/2014 година

 

Оборудвана стая за отдих

 


 

Проект ИКТ в училище учебна 2013/2014година - закупени 4 лаптопа и 20 бр. компютърни системи.

 

 

 


 

Проект " Успех" - Учебна 2012/2013 година

 

"Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - "УСПЕХ". Целта на проекта е: Осмисляне на свободното време на учениците. Извънкласните дейности са разпределени в 19 групи. Заниманията са разпределени в 68 часа, като 4 часа са представителни изяви.
 

 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта