СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - ВАРНА :: Девети клас
 
 
 

 

 

 

 

Девети клас

ДЕВЕТИ КЛАС
дневна форма
ДЕВЕТИ КЛАС
вечерна форма
   
дневна форма
вечерна форма

ДЕВЕТИ КЛАС
задочна форма

 

Нормативни документи:

1. Информация за графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2017/2018 година

2. Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

3. Информация за проверка на способностите

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта