След седми клас

 

НОВО! Прием след VII клас

 

1/профил"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език.-  Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +математика + информационни технологии.

 

2/профил " Природни науки" с немски език Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +биология и зо + информационни технологии.

 

        График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2018 - 2019 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

(НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование )

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

14.05 - 18.05.2018 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 22.05.2018 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература
  • Математика

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 06.06.2018 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
 

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06-06.06.2018 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 11.06.2018 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

13.06 -19.07.2018 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

20.06 - 26.06.2018 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07 - 06.07.2018 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 12.07.2018 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13.07 - 17.07.2018 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2018 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26.07.2018 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2018 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2018 г. вкл.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
на училищната комисия по прием на ученици
след завършено основно образование ( VII - ми кл.) съгласно утвърден график 

9:00 – 17:30ч.

Нормативни документи:

 

2. Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

3. Информация за проверка на способностите


Прием след VII клас 2017/2018

1/профил " Природни науки" с английски език - Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +биология и зо +английски език - свободни места след 3 етап : 4

 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта