Документи

Правилник за дейността и вътрешния ред 2018/2019 година             

Форми на обучение 2018-2019г.

Система от символи за оценка на ученици I-III клас 2018-2019

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2018/2019 година

Видове групи за разкриване на занимания по интереси

Етичен кодекс на училищната общност 2016 -2020г.

Програмна система в предучилищните групи 2016-2020г.

Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2016-2020г.

Програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Годишен план за дейността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2018-2019г

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадането от образователната система 2018-2019г.

План за дейността на училищния координационен съвет за справяне с насилието 2018-2019г.

План за дейността на училищнaта комисия за действие при случаи на насилие, кризистни ситуации и работа с деца жертви от насилие 2018-2019г.

Процедура за действие при идентификация на дете в риск 2018-2019г.

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците 2018-2019г.

Стратегия за превенция на агресивното поведение сред децата и учениците 2018-2019г.

План на УКПАПУ 2018-2019г.

План програма за взаимодействието между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗПУО

Спортен календар 2018-2019г.

 


 

 

 
 
 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта