СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - ВАРНА :: Документи
 
 
 

 

 

 

Документи

Правилник за дейността и вътрешния ред 2017/2018 година              актуализация

Форми на обучение

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2017/2018 година

Видове групи за разкриване на занимания по интереси

Етичен кодекс на училищната общност 2016 -2020г.

Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

Програмна система в предучилищните групи 2016-2020г.

Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Годишен план за дейността

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризистна интервенция

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадането от образователната система

План за дейността на училищния координационен съвет за справяне с насилието 2017-2018г.

Стратегия за превенция на агресивното поведение сред децата и учениците

План на УКПАПУ

План програма за взаимодействието между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗПУО

 


Заявление за дубликат
Заявление за записване ученик 1- 8 клас
Заявление за записване ученик 9-12 клас
Заявление за преместване
Заявление за отсъствие на ученик
 
 
 
 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта